Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van:
L’Armonia/Vinologi
Handelsnaam: Vinologi
Adres: Mergelweg 293 6212 XG Maastricht
Kvk nummer: 66981816
Btw nummer: NL175322181B02.

-Door het plaatsen van uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vinologi behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Verkoop en Prijzen

-Vinologi verstrekt en verkoopt geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar.

-De in het aanbod van producten genoemde prijzen op de website zijn inclusief btw en inclusief accijnzen, belastingen, invoerrechten en andere heffingen.

-De op de Vinologi website genoemde prijzen zijn bindend, uitgezonderd bij verschrijvingen en afwijkingen door synchronisatiefouten.

Levering en bezorgkosten

-Voor het bezorgen van de wijn wordt een bedrag in rekening gebracht van € 10,50 per zending binnen Nederland en € 14,50 voor naar België.

-De bezorgkosten vervallen:
-Bij een bestelling vanaf €180.
-Als u de wijn zelf komt ophalen, dit kan uitsluitend op afspraak.

-Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
-Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Vinologi heeft kenbaar gemaakt.
-De bezorging vindt plaats door Vinologi zelf of Dpd.

-Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 5 werkdagen binnen Nederland. Indien de levertijd van 5 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Vinologi ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Vinologi te ontbinden, door dit schriftelijk (brief of e-mail) aan Vinologi te melden.

-Eventueel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Vinologi het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, aan de klant terug betaald.

-Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 5 werkdagen na ontvangst van het artikel, de onderliggende overeenkomst met Vinologi te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

– Indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via aangetekende brief of e-mail) aan Vinologi te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Vinologi, terug te sturen naar een door Vinologi vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 14 werkdagen aan de klant worden terugbetaald.

– Vinologi behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Vinologi of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

– Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Breuk of vermissing

-Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt Vinologi er zorg voor dat de ontbrekende wijnen zo spoedig mogelijk nageleverd worden. De nalevering kan alleen uitgevoerd worden als de klant bij Vinologi een melding maakt van breuk of een incomplete zending via info@vinologiwijnen.nl .

Privacy

– Indien u een bestelling plaats bij Vinologi, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Vinologi. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen uw gegevens niet verstrekken aan derden.

– Vinologi respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Overeenkomst

­-Een overeenkomst tussen Vinologi en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Vinologi op haalbaarheid is beoordeeld.

– Vinologi behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Afbeeldingen en specificaties

-Alle afbeeldingen; Foto’s, tekeningen, etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de website van Vinologi gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

-Vinologi is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

-Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Vinologi alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

-Vinologi behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vinologi gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Klachten

-Alle klachten in verband met levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Vinologi serieus in behandeling worden genomen.

-De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Vinologi (via aangetekende brief).

-Vinologi zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Vinologi zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

– De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Vinologi geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

-De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Vinologi internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Vinologi. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Vinologi, de op de Vinologi website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Eigendomsvoorbehoud

-De geleverde producten blijven in eigendom van Vinologi tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van Vinologi heeft voldaan.

-Koper mag zolang niet is voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen tot meerdere zekerheid aan derden verpanden.

Aansprakelijkheid

-Ondanks de permanente zorg en aandacht die de auteurs en opstellers besteden aan de samenstelling van onze website, kan Vinologi op geen enkele wijze instaan noch enig garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Vinologi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Toepasselijke recht en geschillenregeling.

– Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Vinologi is het Nederlandse recht van toepassing.
– Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.